Categories
PIP isiXhosa

Are there any risks for children who get ill with COVID-19: Iingxaki zempilo zexesha elide nabantwana

Ukuba abantwana banengxaki/iingxaki zempilo zexesha elide, bangagula kakhulu yi-COVID-19.  Aba ngabantwana abaneengxaki zempilo ekufuneka babone oogqirha okanye baye ekliniki rhoqo. Eminye imizekelo: ngabantwana abanesifo seswekile, intliziyo, isifo sokuminxana isifuba, isifo seswekile, umhlaza, isifo sezintso, isifo semvakalelo yengqondo kunye nesandulela sikagawulayo. Ukuba umntwana wakho unezinye zezi meko, kufuneka bahlale ekhaya yaye angadibani nabanye (abantu abadala nabantwana). Kungafuneka bacele ukuhlala ekhaya esikolweni – thetha ngoku nekliniki yomntwana wakho okanye ugqirha wakhe. Amalungu osapho kufuneka babenenkathalo engaphaya ngokuthi beme mgama kunabo, bahlambe izandla yaye banxibe isifonyo xa bekwindawo enomntwana.