Categories
PIP isiXhosa

How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ndingabakhusela njani abantwana bam xa bephumela ngaphandle ukuya kuzilolonga okanye esikolweni?

Ukongeza ekunxibeni isifonyo, ebantwaneni abangaphezu kweminyaka emibini nangaphezulu

  • Khumbuza abantwana bakho ukuba bazibhekelise kude ngokugcina iimitha enye ukuya kwezimbini kude nabanye abantu, kuquka nabahlobo babo.
  • Ungazisebenzisi izixhobo zalapho kudlalwa khona okanye ezinye izinto ekungathi kanti zibanjwe ngabahambi.
  • Sebenzisa isibulali-zintsholongwane rhoqo ezandleni yaye hlamba izandla zabantwana bakho xa bebuya ekhaya.

Fundisa abantwana bakho:

  •  Sisetyenziswa njani isicoci sezandla esibulala iintsholongwane: khuhla izandla zide zome ngokupheleleyo.
  • Benza njani xa behlamba izandla zabo: bamanzisa izandla zabo, batyikile ngesepha imizuzwana angama 20 ezandleni lo gama becula iculo labo elimnandi baye babuye bahlambe ngamanzi.
  • Ucoceko lokuphefumla. Oku kuthetha ukukhohlela nokuthimla kumphakathi wengqiniba egotyiweyo, uvale umlomo nempumlo okanye kwiphepha lokosula elithambileyo nekufuneka belilahle entweni evalwayo baze bahlambe izandla.
  • Ukuba bazinqande ukubamba ubuso babo.