Categories
PIP isiXhosa

How do I safely use and store sanitisers and disinfectants at home: Ukusetyenziswa kwesicoci sezandla esibulala iintsholongwane kunye nesibulali-zontsholongwane

Kukho imixube yeblitshi esetyenziswa kakhulu kunye nesicoci sezandla esibulala iintsholongwane ngeli xesha. Qiniseka ukuba AZIFIKELELWA NGABANTWANA.

  • Musa ukubeka le mixube kwizikhongozeli apho zingacingelwa ukuba ziziselo okanye amanzi.
  • Hlamba zonke izixhobo zokutya kunye nezinto zokudlala ekunokwenzeka bzifake emilonyeni yabo ngamanzi anesepha.
  • Ungasuli izinto zokudlala ngemixube yeblitshi, oku kuya kuba yingozi ebantwaneni xa bezibeka emilonyeni yabo. Ungasuke usebenzise umxube wamanzi anesepha..
  • Abantwana abadala bangazikhathalela ngokwabo. Kunceda kakhulu kubo ukwazi izizathu zokuba ubacele benze oko.
  • Izandla zabantwana kufuneka zihlanjwe rhoqo, ingakumbi ngaphambi kokutyanasemva kokutya. Kwakhona, kuninzi lwamaxesha, phakathi kwezidlo, oko makuqheleke. Isepha eqhelekileyo yeyona yona.
  • Ungadlala umdlalwana nabantwana yaye ubafundise ukucula iculo lo gama behlamba izandla.