Categories
PIP isiXhosa

How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Umntu ophilileyo obekufutshane nomntu obesaziw ene-COVID-19 anganalo usuleleko. Yintoni ongayenza?

  • Njengazo zonke iintlobo zomkhuhlane, akukho nyango lukhethekileyo lwe- COVID-19
  • Nika i-paracetamol yomkhuhlane okanye ukuqaqamba.
  • Umntwana wakho kunye nabanye abasekhayeni lakho mabahlale ekhaya bezikhethelebucala uuntsuku ezili- 14.
  • Kuninzi lwabantwana, uvavanyo lwe- COVID-19 luza kwenziwa kuphela ukuba balele esibhedlele.
  • Ukulala uphumle kunye nokutya okuya egazini kunganceda.

Ukuba unexhala ngomntwana wakho, (unzinyelwe kukuphefumla, ulityokololo yaye utyhafile):

  • Ukuba ucinga ukuba yimeko engxamisekileyo, biza i-ambulensi;
  • Okanye, biza ugqirha wakho oqhele ukumsebenzisa okanye ikliniki oqhele ukuya kuyo ngengcebiso.