Categories
isiXhosa

How do you know if you’re worrying too much: Wazi njani ukuba uxhalaba kakhulu?

Wonke ubani ubanexhala ngeli xesha linzima le- COVID-19. Oku yindlela eqhelekileyo yokuvakalelwa kwimeko engaqhelekanga kakhulu kodwa, kwabanye abantu ixhala, uxinzelelo kunye nolonwabo zingaba ngaphaya. Ungazibona njani ukuba uxhalaba kakhulu?

 • Unexhala kakhulu ukuba ungafumana i- COVID-19 (nokuba wenza izinto ezikugcina ukhuselekile njengokuhlala ngaphakathi, ukugcina umgama kunye nokuhlamba izandla rhoqo)
 • Awukwazi kulala kuba ungakwazi ukuyeka ukuxhalaba
 • Ufunda imiyalezo yamakhasi onxibelelwano okanye umamela iindaba ezimalunga ne-COVID-19 lonke ixesha.
 • Awukwazi ukuphumla okanye ukuyeka ukuxhalaba  
 • Usoloko usoyika ukuba kukho into embi eza kwenzeka.
 • Uyadikwa ngabanye ngaphandle kwesizathu
 • Awukwazi kumelana nezinto eziqhelekileyo ekumele uzenze endlwini njengokuhlamba, ukupheka nokucoca
 • Uva intamo iqinile luxinzelelo, amagxa okanye umqolo okanye isisu siphazamisekile ngenxa yokusoloko unexhala

Ukuba uva uxhalabe kakhulu, nceda uthethe nomntu.

Iminxeba yoncedo (qhubeka uzama, kungenzeka ukuba baxakekile)

 • I-South African Depression and Anxiety Group (SADAG) – ineminxeba emininzi 0800 21 22 23 okanye 0800 456 789 okanye  0800 20 5026 kunye neminye
 • Umnxeba woBomi ngokubanzi 0861 322 322    kunye nomxeba wabo woNcedo lukaGawulayo 0800 012 322
 • I-SANCA yotywala Alcohol kunye ne-WhatsApp yeengxaki zeZiyobisi 076 535 1701 
 • Umnxeba wencedo lwaBantwana 0800 055 555