Categories
PIP isiXhosa

Should My Child Go Back to School: Ngaba umntwana wam kufuneka aphinde esikolweni?

Ewe. Iingcali zithi, kubhetele ukuba sesikolweni ebantwaneni abaninzi.

  • Kuyaqondakala ukuba abazali bangaba nexhala ngabantwana babo xa bephindela esikolweni kodwa kubalulekile ukuqaphela ukuba mancinane amathuba okuba abantwana bosulelwe yi- COVID-19 kunabantu abadala yaye, uninzi lwabantwana aluyi kugula tu okanye lungaba nokugula okunje ngomkhuhlane ongephi.
  • Abantwana abanesifo sesifuba, iingxaki ezingahambelani nonyango oluthile kunye seSandulela sikaGawulayo (bethatha unyango) bangaya esikolweni.
  • Ukuba umntwana unaso nasiphi na isifo, thethani ngomngcipheko wokuya esikolweni nogqirha wakho.