Categories
PIP isiXhosa

What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school:

Xelela umntwana wakho ukuba abenenkathalo ngolu hlobo:  

  • Ukuba mdala kuneminyaka emibini yaye uyakwazi makanxibe isifonyo selaphu esivala impumlo nomlomo  
  • Ukuma qelele nabanye – gcina ubuncinane imitha enye ukuya kwezi 2 kude nabanye.
  • Makungabanjwana nabanye! Sukwanga abanye okanye niphakamise izandla zixhawulana.
  • Hlamba okanye ususe iintsholongwane ngento yokuzibulala rhoqo: xa ufika esikolweni, ngaphambi nasemva kokutya okanye emva kokuya kwindlu yangasese yaye ukuba ubamba omnye ngempazamo. Zama ungazibambi ebusweni okanye ungasibambi isifonyo sakho.
  • Musani ukubolekisana ngeekomityi, ezinye izixhobo, iincwadi nezinto zokubhala okanye iibhotile kunye nabanye.  
  • Khohlela okanye uthimlele kwingqiniba yakho okanye iphepha lokosula elikhaphukhaphu. Lahla iphepha elisebenzileyo emgqomeni.
  • Landela imiyalelo yesikolo, malunga nokuba ungaya phi yaye kunini apho ungangena okanye uphume esikolweni.
  • Ukuba umntwana wakho (okanye noba ngubani ekhaya), akaphilanga, makangayi esikolweni.