Categories
Physical Health isiXhosa

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Abantwana abadibene nomntu one- COVID-19

Inkqubo yeMibuzo neeMpendulo: Kukho umntu one-COVID 19 ekhaya. Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndinexhala ngempilo yomntwana wam?

Ukuba abantwana bayosululeka yintsholongwane, baba nohlobo njee oluphakathi lohlobo lwe- COVID-19 kunabantu abadala.

Abanye abantwana bangagula kakhulu yi- COVID 19 ingakumbi ukuba banezinye iingxaki, njengokungondleki kakuhle, iSifo sephepha, iSandulela sikaGawulayo, ukuminxana kunye nezinye iingxaki zesifuba okanye ezinye  izigulo zexesha elide

Ukuba umntwana wakho uyagula, kungenzeka ukuba yi-COVID-19 okanye kusuka kwezinye iingxaki zempilo.

Ukuba uxhalabile:

  • Ukuba ucinga ukuba yimeko engxamisekileyo, biza i-ambulensi. Baxelele ukuba umntwana udibene nomntu one- COVID-19.
  • Ukuba umntwana wakho unengxaki yexesha elide/ingxaki yempilo yonyango lwexesha elide, tsalela ugqirha ugqirha wakho oqhelekileyo umnxeba okanye ikliniki oqhele ukua kuyo ukuze ufumane ingcebiso. 
  • Ukuba umntwana wakho ubesoloko ephilile, tsalela ikliniki ekufutshane okanye isibhedlele ukuze ufumane ingcebiso.
  • Ukuba umntwana wakho kufuneka eye ekliniki okanye esibhedlele, umntu ophilileyo yaye ongenayo i-COVID-19 makamthathe amse apho ngokukhuselekileyo, esebenzisa iindlela ezikhuselekileyo.
    • Lo mntu kufuneka axelele abasebenzi bezempilo ukuba umntwana ubedibene nomntu one- COVID-19
    • Lo mntu kufuneka anxibe isifonyo. Ukuba umntwana ungaphezu kweminyaka emibini, kufuneka anxibe isifonyo.
    • Kubhetele kakhulu ukuba loo mntu angahlala nomntwana kodwa ukuba akukho mntu unakho, igosa lenkathalo kufuneka lithathe inombolo yomnxeba yaloo wadi apho umntwana alaliswe khona.

Kwakhona ungaqhagamshelana nenombolo yomnxeba yasimahla ye- COVID-19 uze ufumane uncedo nengcebiso (0800 029 999 / 0800 111 132).