Categories
PIP isiXhosa

What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ukusasazeka kokusuleleka

Abantwana neentsana bangayifumana i- COVID-19?

Ewe, abantwana bangayifumana i- COVID-19, KODWA mancinane amathuba okuba bayifumane kunabantu abadala. Ezi ziindaba ezimnandi!

Usana lwam okanye umntwana wam angayigqithisa kum i- COVID-19?

Kungenzeka, KODWA oko kwenzeka kumathuba ambalwa kunokusasazeka okusuka emntwini omdala ukuya emntwaneni. Oku ziindaba ezimnandi!