Categories
isiZulu

How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ngingazivikela kanjani izingane zami uma ziphumela ngaphandle ukuyozivocavoca noma ziya esikoleni?

Ngaphezu kokufaka isifihla-buso sezingane ezineminyaka emibili nangaphezulu

  • Khumbuza izingane zakho ukuthi ziqhelelane ngokugcina cishe amamitha ayi-1-2 ukusuka kwabanye abantu, kuhlanganise nabangane bazo.
  • Ungasebenzisi imishini yokudlala noma ezinye izinto okungenzeka zithintwe ngabantu ongabazi.
  • Hlanza izandla njalo bese ugeza izandla zezingane zakho lapho zibuyela ekhaya.

Fundisa izingane zakho

  • zingayisebenzisa kanjani i-sanitiser yezandla ngokuphepha: zihlikihle izandla zize zome ngokuphelele.
  • Zingazigeza kanjani izandla ngokuphepha: zimanzise izandla zazo, zigcobe insipho imizuzwana engama-20 ngenkathi zicula ingoma eziyithandayo, bese ziziyakaza.
  • inhlanzeko yokuphefumula. Lokhu kusho ukukhwehlelela noma ukuthimulela endololwaneni yayo egobile emboze umlomo namakhala, noma ethushwini okufanele iyiphonse ngokushesha esitsheni esivaliwe bese igeza izandla.
  • zigweme ukuthinta ubuso bazo.