Categories
isiZulu

How do you know if you’re depressed: Wazi kanjani ukuthi udangele?

Kujwayelekile ukukhathazeka Phakathi nalesi sikhathi esinzima se-COVID-19. Ngezinye izikhathi ukukhathazeka noma ukucindezeleka, noma nje ukungakwazi ukubona abanye abantu, kungase kuholele ekudangaleni? Nazi ezinye izinto okufanele uzibheke:

 • Uzizwa uphansi, udangele noma ungenalo ithemba
 • ‘Ucabanga kakhulu’
 • Unemicabango emibi kakhulu ekucasulayo
 • Uzizwa ungafuni ukukhuluma nabanye abantu nakuba ungase ukwaze ukubashayela ucingo noma ubathumele i-Whatsapp
 • Uzizwa ungafuni ukwenza izinto ezijwayelekile obungazenza endlini, njengokugqoka, ukuhlanza nokupheka
 • Awukwazi ukukhululeka
 • Uzizwa ukhathele ngaso sonke isikhathi
 • Akukho lutho olukulethela injambulo
 • Unemicabango ngisho namacebo okuzilimaza noma ngisho nokuzibulala

Uma unezimpawu ezimbalwa kulezi amaviki adlula amabili, sicela ukhulume nothile.

Ucingo Losizo (qhubeka uluzame kungenzeka bamatasa)

 • Iqembu Elisiza Ngokucindezeleka Nokukhathazeka LaseNingizimu Afrika (SADAG) – linezingcingo zosizo eziningi u-0800 21 22 23 noma 0800 456 789 noma u-0800 20 5026 kanye nezinye
 • Ucingo lokuxhumana lwabo bonke 0861 322 322 kanye Nocingo lwabo Losizo Lwengculaza 0800 012 322
 • Ucingo lwe-Whatsapp lwe-SANCA yezinkinga Zotshwala Nezidakamizwa 076 535 1701 
 • Ucingo Losizo Lwezingane 0800 055 555