Categories
isiZulu

How do you know if you’re worrying too much: Ungazi kanjani ukuthi ukhathazeka ngokweqile?

Wonke umuntu ukhathazekile phakathi nalesi sikhathi esinzima se-COVID-19. Lena iyona ndlela ejwayelekile yokusabela esimweni esingajwayelekile neze. Kodwa, kwabanye abantu ukukhathazeka, ukucindezeleka, nokwesaba kungaba okweqile. Ungazi kanjani ukuthi ukhathazeka ngokweqile?

 • Ukhathazeke ngokweqile ukuthi uzothola i-COVID-19 (nakuba wenza izinto ezizokugcina uvikelekile njengokuhlala endlini, ukuzigcina ukude nabanye futhi ugeza izandla zakho kaningi)
 • Awukwazi ukulala ngoba awukwazi ukuyeka ukukhathazeka
 • Ufunda imibiko yezinkundla zokuxhumana noma ulalela izindaba ezimayelana ne-COVID-19 ngaso sonke isikhathi
 • Awukwazi ukukhululeka noma ukuyeka ukukhathazeka
 • Uhlale uthukile ukuthi okuthile okubi kuzokwenzeka
 • Ucasukela abanye ngaphandle kwesizathu
 • Awukwazi ukubhekana nezinto ezivamile okudingeka uzenze endlini njengokugcoka, ukupheka noma ukuhlanza
 • Uzizwa ucindezelekile entanyeni yakho, emahlombe noma emhlane, noma unesisu esibuhlungu ngenxa yokukhathazeka njalo

Uma uzizwa ngathi ukhathazeke kakhulu, sicela ukhulume nothile.

Ucingo losizo

(Qhubeka uluzame kungenzeka bamatasa)

 • Iqembu Elisiza Ngokucindezeleka Nokukhathazeka LaseNingizimu Afrika (SADAG) – linezingcingo zosizo eziningi ngu-0800 21 22 23 noma u-0800 456 789 noma u-0800 20 5026 kanye nezinye
 • Ucingo lokuxhumana lwabo bonke ngu-0861 322 322 kanye Nocingo lwabo Losizo Lwengculaza ngu-0800 012 322
 • Ucingo lwe-Whatsapp lwe-SANCA yezinkinga Zotshwala Nezidakamizwa ngu-076 535 1701 
 • Ucingo Losizo Lwezingane ngu-0800 055 555