Categories
PIP isiZulu

How will I know if my child has COVID-19: Ngizokwazi kanjani ukuthi ingane yami ine-COVID-19?

Kungenzeka ingane yakho ine-COVID-19 Uma inezinye zalezi zimpawu: ukukhwehlela, umphimbo obuhlungu, ukuphefumula kanzima, ukulahlekelwa yiphunga noma ukunambitha inayo noma ingenayo imfiva, ubuthakathaka, imisipha ebuhlungu noma uhudo. Ingane ingahle ibe nokutheleleka kwe-COVID-19 futhi iphile, ngaphandle kwezimpawu.

Umuntu ophilile obesondelene kakhulu nomuntu owaziwa ukuthi une-COVID-19 angaba nokutheleleka.

Okufanele ngikwenze?

  • Njengezinye izinhlobo zemfuluwenza, ayikho imishanguzo ethize ye-COVID-19
  • Nikeza i-paracetamol ngenxa yemfiva noma izinhlungu
  • Ingane yakho nabo bonke abanye ekhaya lakho kumele bahlale ekhaya bodwa izinsuku ezingu-14
  • Ezinganeni eziningi, ukuhlolwa kwe-COVID-19 kuzokwenziwa kuphela uma kudingeka zihlale esibhedlela
  • Ukuphumula nokudla ngendlela enempilo kungasiza

Uma ukhathazekile ngengane yakho (ihlushwa ukuphefumula, iyagexa futhi ibuthakathaka kakhulu):

  • Uma ucabanga ukuthi yisimo esiphuthumayo, shayela i-ambulense;
  • Noma, shayela iseluleko emtholampilo wakho ojwayelekile noma kudokotela.