Categories
PIP isiZulu

Sanitisers and disinfectants at home: Ukusetshenziswa kwama-sanitiser nokubulala amagciwane ekhaya

Ngiwasebenzisa kanjani ngokuphepha nokuwagcina ama-sanitiser nezinto zokubulala amagciwane ekhaya?

Kunokusetshenziswa okuningi ngamanzi ane-bleach nama-sanitiser ezandla ngalesi sikhathi – qiniseka ukuthi AGCINWE EKUDE NAZO ZONKE IZINGANE.

  • Ungazifaki lezi zixazululo ezitsheni lapho zingaphanjaniswa neziphuzo ezibandayo noma amanzi
  • Geza zonke izitsha zokudla zezingane namathoyizi ezingazifaka emilonyeni yazo ngamanzi anensipho
  • Ungasuli amathoyizi nezitsha zokudla zezingane ngamanzi ane-bleach, lokhu kuzoba yingozi ezinganeni uma zikufaka emilonyeni yazo. Kunalokho sebenzisa amanzi anensipho.
  • Izingane ezindala zingabandakanywa ekuzinakekeleni. Kuyasiza kubo ukwazi izizathu zalokho ocela ukuthi bakwenze.
  • Izandla zezingane kufanele zigezwe njalo, ikakhulukazi ngaphambi nangemva kokudla. Futhi, izikhathi eziningi phakathi nesikhathi sokudla njengoba kungenzeka. Insipho ejwayelekile namanzi kungcono kakhulu.
  • Ungadlala umdlalo omncane nezingane futhi uzifundise ukuba zicule ingoma njengoba zigeza izandla