Categories
isiZulu

Suicidal thoughts during COVID-19: Ngingabhekana kanjani nemicabango yokuzibulala nephazamisayo phakathi nesikhathi se-COVID-19?

Phakathi nalezi zikhathi ezinzima, abanye omama bangase babe nemicabango engadingeki, nephazamisayo. Abanye bangase bazizwe kabi kakhulu kangangokuba bacabange nokuzibulala.

Ingabe:

  • uzizwa udangele futhi ungenathemba izikhathi eziningi?
  • awujabuleli lutho?
  • Ufuna ukuyekwa wedwa?
  • awuboni indlela yokuphuma esimweni sakho?
  • ucabanga ukuthi izinto zizoba ngcono uma ungekho?
  • ucabanga ngezindlela zokuzilimaza?
  • uzizwa wethukile ukuthi ungase ulimaze ingane yakho?
  • unemicabango yokulimaza ingane yakho? 

Uma uzizwa ngalendlela, zihlanganise nothile futhi ukhulume naye. Lemicabango ingashintsha futhi ibe ngcono.

Thola usizo lochwepheshe. Khuluma nomeluleki, unesi, udokotela, isazi sokusebenza kwengqondo noma udokotela wezifo zengqondo. Ukunakekelwa kwempilo yengqondo yinsizakalo ebalulekile Phakathi nesikhathi sokuvalwa kwezwe.

Ucingo Losizo

(Qhubeka uluzame uma ungangeni okokuqala)

  • Ucingo Losizo Lokuzibulala Lwe-SADAG 0800 567 567 noma i-sms 31393. Izinsuku ezingu-7/ngeviki ngo-8am ukuya ku-8pm
  • Ucingo Lwempilo LwaseNingizimu Afrika 0861 322 322 ngaso sonke isikhathi