Categories
PIP isiZulu

What can I do if my child does not like to wear a mask: Yini engingayenza uma ingane yami ingathandi ukufaka isifihla-buso?

Uma izingane zakho zesaba noma zingakhululekile ukugqoka isifihla-buso

  • bavumele bazijwayeze ukufaka nokuhlanza isifihla-buso ekhaya
  • fundela izingane zakho izincwadi noma uxoxe izindaba eziqinisekisayo ngokugqoka izifihla-buso
  • hlobisa izifihla-buso ukuze zine ngezomuntu uqobo noma zijabulise
  • mabenzele ithoyizi eliyintandokazi isifihla-buso  
  • khumbula ukuthi izingane ezingaphansi kweminyaka emibili akufanele zenziwe ukuthi zigqoke isifihla-buso