Categories
Physical Health isiZulu

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Izingane ezixhumana nomuntu one-COVID-19

Uhlelo Lwemibuzo Nezimpendulo: Kunomuntu one-COVID-19 ekhaya. Yini okumele ngiyenze uma ngikhathazekile ngempilo yengane yami?

Uma izingane zitheleleka ngegciwane, bavame ukuba nohlobo olungelubi kangako lwe-COVID-19 kunabantu abadala.

Ezinye izingane zingase zigule kakhulu nge-COVID-19, ikakhulukazi uma zinezinye izinkinga zokuphila, njengokungondleki, i-TB, i-HIV, isifo somoya nezinye izinkinga zesifuba noma izifo zesikhathi eside.

Uma ingane yakho igula, kungaba ngenxa ye-COVID-19 noma ngenxa yezinye izinkinga zempilo.

Uma ukhathazekile:

  • Uma ucabanga ukuthi yisimo esiphuthumayo, shayela i-ambulense. Batshele ukuthi ingane iye yaxhumana nomuntu one-COVID-19.
  • Uma ingane yakho inesifo sesikhathi eside/inkinga yempilo ebucayi, shayela umtholampilo wakho ovamile noma udokotela ukuze uthole iseluleko.
  • Uma ingane yakho ibilokhu iphile kahle, shayela umtholampilo wakho oseduze noma isibhedlela ukuze uthole iseluleko.
  • Uma ingane yakho kumele iye emtholampilo noma esibhedlela, othile ophile kahle futhi engenayo i-COVID-19 kumele ammukise khona ngokuphepha, esebenzisa izinyathelo zokuzivikela.
    • Lomuntu kumele atshele izisebenzi zezempilo ukuthi ingane beyixhumene nomuntu one-COVID-19
    • Lomuntu kumele afake isifihla-buso. Uma ingane ineminyaka engaphezu kwengu-2 ubudala, kumele ifake isifihla-buso.
    • Kungcono kakhulu uma othile engase ahlale nengane. Kodwa uma kungekho ongakwazi, umnakekeli kumele athole inombolo yocingo yewadi ingane ingane engeniswe kulo.

Ungase futhi ushayele inombolo yamahhala ye-COVID-19 ukuze uthole usizo neseluleko (0800 029 999 / 0800 111 132).