Categories
PIP Sepedi

Are there any risks for children who get ill with COVID-19: Mathata a nako ye telele ya tša maphelo go bana

Ge bana ba na le mathata a mangwe a tša maphelo, ba ka bajwa kudu ka COVID-19.  Ba ke bana bao ba nago le mathata a tša kalafo bao ba hlokago go bona ngaka goba go ya kliniking kgafetšakgafetša.Mehlala e mengwe ke: bana bao ba nago le bolwetši baja swikiri, bolwetši bja pelo, asthma, TB, kankere, bolwetši bja psio, cerebral palsy le HIV.  Ge eba ngwana wa gago ona le amangwe a malwetši a, go hlokega gore ba dule ka gae ba se ikgokagantšhe le batho ba bangwe (bana le ba bagolo). Go nyakega gore ba dule ka gae – boledišana le ngaka  goba kliniki ya ngwana wa gago. Maloko a lapa a swanetše go itlhokomela ka go emela kgojana, go hlapa matsogo le go apara maseke wa lešela ge ba le kgauswi le ngwana.