Categories
PIP Sepedi

Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ke kwele bare gona le mereana le dilo tša go thibela bana ba ka go hwetša COVID-19 – ke nnete?

Hlokomela “ditaba tša maaka”!

  • Gona le mabarebare a mantši ao a foošagetšego mo nakong ye.
  • Ga gona mereane goba dibethamene goba mešenkwane tšeo di ka thibelago t COVID-19 banneng le bathong ba bagolo.
  • Go phela gabotse, e ja dijo tša phepo (dienywa le merogo )itšhudulle ka mehla le mehla, robala nako yeo e lekanego, o se tshwenyegi kudu.