Categories
PIP Sesotho

How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Nka tshireletsa bana ba ka jwang ha ba ilo ikwetlisa kapa ha ba ya sekolong?

Ho phaellla tabeng ya hore bana ba ka hodimo ho dilemo tse pedi ba lokela ho rwala dimaske

  • Hopotsa bana ba hao hore ba lokela ho  siya sebaka  sa mithara ho isa ho tse pedi dipakeng tsa bona le batho ba bang esita le metswalle ya bona.
  • O se ke wa sebedisa disebediswa tsa ho bapala kapa dintho tse ding tseo batho ba bang ba di tshwereng.
  • Hlatswa bana matsoho ha ba etswa sekolong mme o ba tlotse ka sebolayadikokwanahloko kgafetsa.

Ruta bana ba hao

  • hore ba lokela ho tlotsa matsoho ka sebolayadikokwanahloko, ba a pikitle ho fihlela e oma ka ho feletseng
  • hore ba hlape matsoho jwang, ba lokela ho a tshela ka metsi mme ba a pikitle ka sesepa ka metsotswana e 20 ha ba ntse ba bina pina eo ba e ratang mme kamora moo ba ipodutse.
  • hore ba lokela ho boloka moya o hlwekile. Sena se bolela hore ba lokela ho kgohlella le ho ithimolela setsweng, ba kwahele molomo le nko ka thishu mme ha ba qetile ba e lahlele ka moqomong, kamora moo ba hlape matsoho.
  • hore ba qobe ho itshwara difahleho.