Categories
Sepedi

How do I deal with changes in how services work: Nka phela bjang ka diphetogo tša ka tsela yeo ditirelo di abiwago ka gona?

Taba ya COVID-19 e boima gape e tlišitše diphetogo tše ntši ka  kabong ya ditirelo. O kaba le mathatana ge o eya kliniking, setišing sa maphodisa go ba ge o šomiša ditirelo tša maphelo goba  tša leago. Baabi ba ditirelo le bona ba leka ka mekgwa ye ye meswa ya go dira dilo gape ba kane go setsebe mekgwa ye meswa ya go dira dilo. Se se ka tliša kgatelelo go wena le bona. Ge o ka leka go kgotlelela , o ka itirela gore go be bo bobe go wena ka nako ye.  Go ka thuša go ka nagana dilo tša kgale  tšeo di go thušitše nakong ye boima.