Categories
PIP Sepedi

How do I safely use and store sanitisers and disinfectants at home: Tšhomišo ya dibolayatwatši le dihlwekiši ka gae

Gona le mešome ye mentši ya go šomiša poliši le dibolaya ditwatši matsogong ka nako ye – Dira bonnete bja gore BANA GA BADI FIHLELELE.

  • O seke wa di bea ka bobolokelong bja go swana le tša dinotšedidi goba meetse
  • Hlatswa dibapadišane tša bana goba didrišwa tša bona tšeo ba ka di išago ka gona ka sesepe.
  • O seke wa phumola dibapadišane goba dididrišwa tša bana ka politšhi, se e tla ba mpholo ge ba iša ka ganong. Kampe wa šomiša meetse a sesepe.
  • Bana ba bagolo ba ka itlhokomela ka go itlhwekiša. Go a thuša gore ba tsebe mabaka a gore ba dire seo o ba kgopelago.
  • Matsogo a bana a swanetšwe go hlapiwa kgafetšakgafetša, kudu kap ela le ka morago ga go ja. Le, mo magareng ga dijo. Meetse a sesepe ke ona a makgonthe.
  • O ka raloka papadi ya go ruta bana koša ya ge ba hlapa matsogo.