Categories
PIP Sepedi

How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Tlhokomelo ya ngwana ge motswadi ana le COVID-19

Batho bao banago le COVID-19 ba swanetše go itlhaola go batho gore ba se ba fetetše ka  twatši. Bašomi ba tša maphelo ba tla go botša nako ye o swanetšego go itlhaola ka yona. Boledišana le bona gore o swanetše go itlhaolela ka gae goba bookelong.

Ge eba gona le motho o mongwe (wa go hloka COVID-19)  mo kgopele gore a go thuše ka go hlokomela bana.

Ge go hlokega gore o hlokomele bana ge o itlhaotše o le ka gae:

Tlhokomelo ka kakaretšo:

 • Efoga go khisa masea le bana ka dinako ka moka. Lebelelana le bona ka mahlong le go raloka le bona  dipapadi tša go swana le go ikhupetša mahlo le go dula bokgole bja dimetara tše pedi goba ka morago ga ditulo tše pedi.
 • Apara maseke wa lešela ge ona le ngwana. O seke wa tshwara sefahlego sa gago.
 • O seke wa tshwara sefahlego goba molomoo wa lesea goba wa ngwana.
 • O seke wa botšwetša sefahlego sa ngwana.
 • Hlokomela didirišwa tša gago tša go ja, ditoulo le maseke ya sefahlegong. O di hlatswe di nnoši, di se hlakane le tša ba bangwe ka lapeng.
 • Ka morago ga go gohlola goba go thimula godimo ga thišu goba sejabaneng, lahla thišu. Hlapa matsogo metsotswana ye 20 ka meetse le sesepe.
 • Hlapa goba o sanithaise matsogo a gago pele o tshwara dilo tša ngwana (bjalo ka dibapadišane).

Dinako tša go ja:

 • Hlapa matsogo metsotswana ye 20 ka meetse le sesepe pele ga ge o beakanya dijo tša bana ba gago.
 • Phumula mafelo ao o direlago dijo go ona ka meetse le sesepe goba ka dibolayaditwatši. Beya politšhi kgole le bana. Ekaba mpholo.
 • Go bana ba ka godimo ga dikgwedi tše 6 ba lokišetše dijo pele ga nako tša go  ga 5 ka letšatši.
 • Go bana ba bagolo, leka go ba direla dijo pele ga nako tša go lekana ga 3 ka letšatši.