Categories
Sepedi

How do you know if you’re depressed: O tseba bjang gore ona le kgatelo ya monagano?

Go lokile go ikwa o tshwenyegile mo nakong ye ya COVID-19. Nako yengwe go tshwenyega moyeng goba kgatelelo ya monagano ge o bona batho ba bangwe go ka go tlišetša kgatelelo ya moyanagano. O tla tseba bjang gore ona le kgatelelo ya monagano. Tše ke dilo tše dingwe tšeo o swanetšego go di hlokomela:

 • Go ‘nagana kudu’
 • Go ba le megopolo ye mentši ye mpe ya go ikwatiša.
 • Go kwa o kare ga o nyake go bolela le batho le go o ka kgona go ba founela goba go ba WhatsApp.
 • Go ikwa o sa nyake go dira dilo tšeo o tlwaetšego go di dira bjalo ka go apara, go kolomaka le go apea.
 • Ga o kgoni go iketla
 • Go ikwa o lapile ka dinako ka moka
 • Ga gona selo seo se go thabišago
 • Go ba le megopolo ya go ikwiša bohloko goba go ipolaya.

Ge ona le dika tše go feta lebakeng la kgwedi tše pedi, kgopela o bolele le motho o mongwe.

Helplines

(Leka gantši e kaba e šomišwa)

 • South African Depression and Anxiety Group (SADAG) www.sadag.org – ena le  dihelpline 0800 21 22 23 goba 0800 456 789 goba 0800 20 5026 gape tše dingwe ke
 • Lifeline general 0861 322 322 le tša AIDS Helpline 0800 012 322
 • SANCA ya Bjala le Mathata a diokobatši s WhatsApp ke 076 535 1701 
 • Childline 0800 055 555