Categories
Sepedi

How do you know if you’re worrying too much: O tseba bjang gore o tshwenyega kudu?

O mongwe le omongwe o tshwenyegile mo nakong ye ya COVID-19. Ke setlwaedi go ikwa ka mokgwa yo mo maemong a go se tlwaelege.Eupša go ba bangwe, go tshwenyega, go ba le kgatelelo ya monagano le letšhogo di kaba kudu. O tlo tseba bjang gore o a imelwa?

 • O tšhenyegile kudu kudu ka go hwetša COVID-19 ( Le ge o dira dilo ka mokgwa wa maleba bjalo ka go dula ka ntlong, go dira sekgoba  go ba bangwe le go hlapa matsogo kgafetšakgafetša).
 • Ga o kgoni go robala ka lebaka la go tshwenyega.
 • O bala melaetša ya  dikgokaganong tša leago ka ga COVID-19  goba go theeletša ditaba ka yona ka dinako ka moka.
 • Ga o kgone go thekga ditho goba go tshwenyega.
 • O phela o tshogile gore selo se mpe se tlo direga
 • O felela batho pelo ntle le lebaka
 • Ga o kgoni go dira dilo tše o ditlwaetšeng ka gae tša go swana le go apare, go apea le go hlwekiša.
 • O kwa molala o le boima, magetla le mokokotlo, goba go loma ke mala ka lebaka la go tshwenyega. 

Ge o tshwenyegile bolela le motho .

Helplines

(Tswela pele go leka e kaba e sa šomišwa)

 • South African Depression and Anxiety Group (SADAG) www.sadag.org – ena le megala ye mentšhi 0800 21 22 23 goba 0800 456 789 goba 0800 20 5026 le ye mengwe
 • Lifeline general 0861 322 322 le ya AIDS nomoro ya mogala 0800 012 322
 • SANCA ya Alcohol le mathata a diokobatši mogala wa WhatsApp 076 535 1701 
 • Childline 0800 055 555