Categories
PIP Sepedi

How does COVID-19 affect babies and children: Dikamo tša COVID-19 go masea le bana

  • Gantši ga ba na le dika goba ba na le dika tše nnyane go bapetšwa le batho ba bagolo
  • Dika tsa COVID-19 di a swana go bana le batho ba bagolo.
  • Dika di swana le tša mokhuhlwane: ngwana a ka fiša, a tšwa mamina le go gohlola. Ka nako yengwe ba ba le lehlatšo le letšhologo.