Categories
PIP Sesotho

How does COVID-19 affect babies and children: Ditlamorao tsa COVID-19 ho Masea le Bana

COVID-19 e ama masea le bana jwang?

  • Hangata bana ha ba bontshe matshwao hohang kapa ba ba feela le matshwao a mokgohlane o tlwaelehileng
  • Bana le batswadi ba bontsha matshwao a tshwanang a COVID-19.
  • Matshwao a teng a tshwana le a sefuba kapa mokgohlane: ngwana a ka tshwarwa ke feberu, a kgohlela le ho tswa mamina. Ka dinako tse ding a ka hlatsa le ho tsholla.