Categories
PIP Sepedi

How will I know if my child has COVID-19: Ke tlo tseba bjang gore ngwana waka ona le covid-19? Le gona ke swanetše go dira eng?

Ngwana wag ago a k aba le COVID-19 ge eba ona le tše dingwe tša dika tše: go gohlola, megolo ye bholoho, go felelwa ke moya, Go sekwe menkgo goba go lahlegelwa ke  takatso ya dijo o sena kelelophišo, go hloka maatla, go kwa bohloko bja mešifa goba letšhologo Ngwana a ka ba le tshwaetšo ya COVID-19 eupša a se bontšhe dika tše.

Motho wa go phela gabotse yoo a bilego kgauswi le motho wa go ba le COVID-19 a ka ba le tswhaetšo.

Ke swanetše go dira eng?

  • Go swana le mekhuhlwana ye mengwe, go gona kalafi ya gona ya COVID-19.
  • Efa ngwana paracetamol  go okobatša go fiša le ditlhabi.
  • Ngwana wag ago le ba babngwe ba swanetša go dula ka gae mo kiletšong ya mosepelo k abo bona matšatši a 14.Go ban aba bantši diteko tša COVID-19 di tla dirwa fela ge go hlokega gore baye bookelong.
  • Go khutša le go ja gabotse go ka thuša.

Ge o tshwenyegile ka ngwana wag ago(ba palelwa ke go hema, ba tekateka le go felelwa ke maatla:):

  • Ge o nagana gore ke tšhoganetšo, leletša ampolentshe;
  • Goba, leletša kliniking goba ngakeng go hwetša maele.