Categories
Physical Health Sepedi

Should Children Wear Face Masks: Bana ba swanetši go apara maseke wa sethiba nko le molomo?

Bana ba go feta mengwaga ye mebedi ba swanetše go apara maseke wa go thiba molomo le nko ka dinako ka moka ge ba etšwa ka gae. Gape ba swanetše go dula bokgole bja dimetara tše 2 go tloga go motho. Se ke bogolo bja mpete.

Eupša, ngwana ga se a swanela go apara maseke ge

  • A sa kgone go hema gabotse ge a apere maseke.
  • Ge a tshwaratshwarana le maseke le sefahlego gantši.
  • Ba palelwa ke go hlobola maseke ka bo bona ka lebaka la bogolofadi.
  • Bale  ka fase ga mengwaga ye 2