Categories
Physical Health Sesotho

Should I still take my baby for immunisations: Kentelo ya Bana

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Na ke lokela ho isa ngwana wa ka hore a ilo entwa

Eya. Ngwana wa hao o sa ntse a lokela hore a iswe enteng jwaloka tlwaelo. Mmuso o itse ho entwa ha bana ke karolo ya ditshebeletso tsa bohlokwa. Haeba o ka wa kgona ho ya tleliniking ka kopo latela mekgwa yohle ya boitshireletso. Rwala maske wa lesela mme o se ke wa o tshwaratshwara. Hlapa matsoho ka metsotswana e 20 o sebedisa metsi le sesepa pele le kamora hore o ye dibakeng tsa setjhaba kapa o sebedise dipalangwang tsa setjhaba. Ka kopo tlaleha mabitso a ditleliniki tse seng di sa ente bana nakong ena ya COVID-19 dinomorong tsa mohala tsa (0800 029 999/0800 111 132).

Haeba o sa kgone ho ya tleliniking, o tla ba le monyetla wa ho enta ngwana wa hao kamora hore sewa sena se fele.

Haeba o kgona, letsetsa tleliniking pele o ya, e le hore o tsebe hore na ditokisetso tsa kentelo ya bana di tsamaya jwang.