Categories
Physical Health Sepedi

Should I still take my baby for immunisations: Nka iša lesea la ka thibelong ya malwetšwi?

Ee. Lesea la gago le swanetše go išwa thibelong ya malwetši bjalo ka setlwaedi. Mmušo o boletše gore thibelo ya malwetši go masea e bohlokwa. Ge o kgona go ya kliniking, itlhokomele mo tseleng o latele melao ya go itšhireletša. Apara maseke o se ke wa se swaraswara. Hlapa diatla tekano ya metsotso ye 20 ka sesepe pele le morago ga go šomiša diatla le morago ga go ba ka gare ga lešaba la batho re akaretša le ka dinamelweng tša bohle. Ka kgopelo re botše maina a dikliniki tšeo di sa hlwelago di fana ka thibelo ya malwetši go nomoro ya mahala ya COVID-19 ya tšhoganetšo (0800 029 999/0800 111 132).

Ge go kgonagala, swara ba kliniking ya geno ka mogala pele go nyakišiša gore dipeakanyo tša thibela bolwetši di beakantšwe.