Categories
PIP Sesotho

Should My Child Go Back to School: Na ngwana wa ka o lokela ho kgutlela sekolong?

Eya. Ditsebi di re ho molemo hore bana ba kgutlele sekolong

  • Ke nnete hore batswadi ba ka ngongoreha ka polokeho ya bana mabapi le ho kgutlela ha bona sekolong. Leha ho le jwalo re lokela ho hopola hore menyetla ya hore bana ba tshwarwe ke COVID-19 e tlase mme le haeba e ka ba tshwaetsa ha ba kule hohang athe ba bang ba ba le matshwao a mokgohlane o tlwaelehileng feela.
  • Bana ba tshwerweng ke asthma, dialeji le HIV (ba phakang meriana) ba ka ya sekolong.
  • Haeba ngwana wa hao a tshwere ke mafu a mang, buisana le ngaka mabapi le hore na ho bolokehile hakae hore a ka ya sekolong.