Categories
PIP Sepedi

Should My Child Go Back to School: Na ngwana wa ka o swanetše go boela sekolong?

Ee. Ditsibi di bolela gore go kaone gore bana ba bantši ba boele sekolong

  • Go a kwišišega gore batswadi ba bantši ba ikwe bja tshwenyegile ka gore bana ba bona ba boele sekolong. Eupša, Go bohlokwa go tseba gore bana ga se gantši go bapetšwa le ba bagolo ba ka tsena ke  COVID-19, gape  bana ba bantši ba ka se llwale goba ba tlaba le bolwetši bja mokhuhlwane wa fase.
  • Bana ba go ba le asthma, dialetši le HIV (ba lego kalafing) ba ka boela sekolong.
  • Ge eba ngwana wa gago ona le malwetši a mangwe, boledišana le ngaka ya gago ka bokotsi bja go boela sekolong.