Categories
PIP Sesotho

What can I do if my child does not like to wear a mask: Ke etse eng haeba ngwana wa ka a sa rate ho rwala maske?

Haeba bana ba hao ba tshaba kapa ba sa rate ho rwala maske

  • etsa hore ba itlwaetse ba sa le hae ho di rwala le ho di hlatswa
  • ba balle dibuka kapa o ba phetele dipale tse tla ba kgothalletsa ho rwala dimaske
  • etsa hore dimaske tsa bana di be ntle le hore di ba kgahle
  • etsa hore ba etsetse popi ya bona eo ba e ratang maske
  • hopola hore bana ba ka tlasa dilemo tse pedi ha ba a tlameha ho rwala dimaske