Categories
PIP Sepedi

What can I do if my child does not like to wear a mask: Nka dira bjang ge ngwana waka a sa rate go apara maseke?

Ge ngwana wag ago a tšhaba le go se ikwe gabotse ka go apara maseke

  • Ga ba leke go apara maseke le go hlatswa ka gae
  • Balela bana dipuku le go ba anagela ka bohlokwa bja go apara maseke.
  • Kgabiša maseke gore o bonagale o bontšhe boyena le boithabišo.
  • Ga ba direle sebapadisane sa bona seo ba se ratago kudu maseke.
  • Gopola bana ba mengwaga ya ka tlase ga 2 ga se ba swanela go apara maseke.