Categories
PIP Sesotho

What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school: ke lokela ho etsa eng e le hore ngwana wa ka a se ke a tshwaetswa kapa a tshwaetsa ba bang ka COVID-19 sekolong?

Bolella ngwana wa hao hore a etse dintho tse latelang ele ho itshireletsa

  • Haeba ngwana a le dilemo di pedi kapa ho feta, o lokela ho kenya maske o kwahelang nko le molomo
  • Ho se atamelane le ba bang–netefatsa hore o siya sebaka sa mithara ho isa ho tse pedi dipakeng tsa hao le motho e mong
  • Le se ke la tshwarana! Tlohelang ho hakana le ho bapadisana ka matsoho
  • Hlapa matsoho kapa o a tlotse ka sebolayadikokwanahloko kgafetsa, ha o fihla sekolong, ha o ja, ha o tswa ntlwaneng le haeba o ka wa tshwara motho e mong ka phoso. Qoba ho tshwara maske wa hao kgafetsa.
  • O se ke wa kadimisana ka dikopi, dijana, disebediswa tsa sekolo kapa dibotlolo le ba bang.
  • Kgohlella le ho ithimolela setsweng kapa thishung mme ha o qeta o e lahlele moqomong.
  • Mamela melao ya sekolo ya hore na o kene le ho tswa hokae.
  • Haeba ngwana wa hao (kapa motho e mong lapeng), a sa ikutlwe hantle, ha a lokela ho ya sekolong.