Categories
PIP Sepedi

What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school: Na go sanetšwe go dirwa eng gore ngwana wa ka a se hwetše le go fitiša COVID-19 sekolong?

Botša ngwana wa gago gore a itlhokomela ka mokgwa o 

  • Ge eba o feta 2, le ge a kgona, a apare maseke wa lešela wa go thiba nko le molomo
  • Go dira bokgole bja setšhaba – bja go  lekana 1 go fihla go 2 dimetarago  batho ba bangwes
  • O seke wa tshwara ba bangwe! Go efoga go kgokarana le go shaya-
  • Hlapa matsogo goba sanithaisa gantši: ge o fihla sekolong, pele le morago ga ge o eja goba o boya ntlwaneng, le ge o khomile motho ka phoso. Leka go se tshware maseke wag ago goba sefahlego.
  • O se abelane ka dikomiki, diddirišwa tša sekolo goba mabetlelo le tše dingwe.
  • Gohlolela goba o thimulele ka gare ga thišo goba sejabaneng. Lahlela thišu yeo e šomišitšwego ka selahlelamatlakaleng.
  • Latela melao ka moka ya sekolo ya gore o ka ya le go setle neng sekolong.
  • Ge ngwana wa gago (goba o mongwe ka gae), a sa ikwe ga botse, ga se ba swanela go ya sekolong.