Categories
PIP Sepedi

What Can I Expect if my Child has to be Admitted to Hospital: Tša bookelong

Ke eng tšeo ke swanetšego go di latela ge ngwana wa ka a amogetšwe bookelong?

Ge ngwana wa gago a se gabotse go hlokega gore a dule bookelong, ngaka o tla tšea diteko go tšwa ka nkong le / ka molomong go lekola twatši ya go hlola COVID-19.  Se ga se bose eupša ga se bohloko.Dipoelo di ba gona ka morago ga matšatši a 2-3. Baoki le dingaka bao ba hlokomelago ngwana wa gago ba tla apara diaparo tsa tšhireletšo go fihlela ge dipoelo tša ngana wa gago di tsejwa. Maokelong a mangwe a tla dira diteko go bahlokomedi goba batswadi bao ba tlilego go dula le ngwana ka wateng.  Se ke ka lebaka la gore bana goba bagolo ba bagwe ba  kaba  le COVID-19 eupša ba se be le dika. Go ya le ka gore ngwana wa gago ona le COVID-19, batla beiwa ka di wateng tša go fapana.

Nka beakanya bjang ngwana wa ka ge go hlokega gore a amogelwe bookelong?

O ka mo thuša ka  go mmotša gore batho ka moka ba ka bookelong ba tloba ba apere dimaseke ka nako engwe diaparo tša go itšhireletša, go thuša gore COVID-19 e se fetele. O ka motša gore go ka hlokega gore ba dire diteko tša ka dinkong le tša ka molomong goba ka madi, eupša o tlo dula le yena.

Ke eng seo ke sawanetšego go tla le sona goba go setle le sona?

O kgopelwa go tla le maseke wa lešela, puku ya ngwana ya sekala (Road to Health Booklet), ID le selefounu. Gantši maokelo ga a nyake balelapa ba etla le mapai goba dikobo tša tlaleletšo ka ge di ka ba le twatši.

Ke tlo dumelelwa go dula le ngwan wa ka?

Ge eba ga se ke wa kopana le motho wa go ba le COVID-19 mo dibekeng tše 2 goba o sena le dika tša COVID-19 gona o ka dula le ngwana wa  gago ka diwateng tše dingwe ntle le ka wateng ya hlokomelo yeo e tseneletšego (ICU).  Ge eba o dirile diteko tša go laetša gore ona le COVID-19 mo matšatšing a 10, goba ona le dika tša COVID-19 o ka sekgone go ba le ngwana wa gago. O ka kgopela gore o mongwe wa le lapa a tšee legato la gago.