Categories
PIP Sepedi

What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Dika tša go laetša bolwetši

O ka tshwenyega ge o bona ngwana wa gago a bajwa kudu go feta mehleng ka mukhwuhlwane.  Mohlomong ga a je, o hema ka pela, ga ana maatla, ga a raloke, o kwa go fiša kudu, o a tšhologa. Mohlomongwe ona na le sebabo, o na le methalo matsogong le maotong goba leleme le molomoke tše dihwibidu. Goba ona le dika tše dingwe tsa bolwetši bjo kotsi (lebelela puku ya sekala ya ngwana wa gago).  Ge eba go bjwalo ngwana o swanetšwe go išawa bookelong goba kliniking ngaka gob aka kliniking ge gona le motho yo anago le COVID-19. ka  ke motho yo mogolo yoo a senago le COVID-19. Botša ngaka goba o mongwe wa leloko la tsa maphelo ka tliniking ge eba gona le motho wa COVID-19 ka gae.