Categories
PIP Sesotho

What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ho bontsha matshwao a ho kula

Ke lokela ho etsang haeba ngwana wa ka a kula haholo mme ke sa tsebe hore na o tshwerwe ke COVID-19 kapa tjhe?

O ka nna wa ngongoreha haeba o bona ngwana wa hao a kula ho feta ka moo a tlwaetseng ha a tshwerwe ke sefuba kapa mokgohlane. Mohlomong ha a je, o hema ka thata, o felletswe ke matla, ha a batle ho bapala, o tjhesa haholo kapa o na le letshollo. Mohlomong o na le lekgopho, mengwapo matsohong le maotong kapa leleme le molomo wa hae di retetse. Kapa ho ka etsahala hore mohlomong o bontsha matshwao a mang a lefu le kotsi (sheba Bukana ya Tllliniki ya Ngwana wa Hao). Haeba ho jwalo, ngwana wa hao o lokela ho iswa tleliniking kapa ngakeng ke motho e moholo ya se nang tshwaetso ya COVID-19. Bolella ngaka kapa basebetsi ba tleliniki haeba ho e na le motho ya nang le tshwaetso ya COVID-19 lapeng