Categories
PIP Sesotho

What does my child need to know about masks: Ke eng seo ngwana wa ka a lokelang ho se tseba ka dimaske?

Hopotsa ngwana wa hao dintho tsena

  • Rwala maske wa hao haeba o sebedisa dipalangwang tsa setjhaba ho ya sekolong
  • Netefatsa hore maske o kwahela nko le molomo. 
  • Rola maske wa hao feela ha o ja kapa o nwa (o behe sebakeng se bolokehileng).
  • Ha o rola maske, o tshware ka dithapo tsa wona, o se ke wa o tshwara karolong e kwahelang dinko le molomo,
  • E ba le maske o mong o tla o sebedisa haeba o o rwetseng o ba metsi kapa ho hlokahala hore o o tjhentjhe. Kenya maske o sebeditseng ka hara ntho e sireletsehileng ho fihlela o boela o o hlatswa.
  •  O se ke wa kadimisana dimaske le metswalle ya hao. Haeba o se na maske, sebedisa sekhafo kapa bandana
  • O se ke wa tlohella maske o sebeditseng fatshe hobane ho ka etsahala hore o ntse o na le divaerase tse keneng ha o ne o kgohlela kapa o ithimola.
  • Hlatswa maske ka sesepa le metsi a tjhesang. O behe letsatsing hore o ome mme o o aene ha o qetile ele ho tjhesa dikokwanahloko tse setseng.