Categories
PIP Sepedi

What if my child is in contact with someone with COVID-19: Ge eba ngwana waka o bile le motho wa go ba le COVID-19?

Go ya le ka gore ba “bile bokgauswi” goba aowa. “Bokgauswi ba “methara’ o tee go tloga go ngwana wa gago metsotso ya go feta 15 ge eba batho bao ba be ba se ba apare maseke.

Kopabo ya ka gae: E tloba kopano ya kgauswi, , ka gona ngwana wag ago o swanetše go dula kgole le gae matšatši a 14, le ge eba ba bontšha goba asa bontšhe dika tša COVID-19.

  • Kopano ya sekolong:  Ge eba motho (morutiši goba ngwana wa sekolo) a bile le kopano ya kgauswi, ngwana wag ago o swanetše go dula gae matšitši a 14.
  • Ge eba ga se a be kopano ya kgauswi  ga go bohlokwa bja go dula ka gae.