Categories
Physical Health Sesotho

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Bana ba kopaneng le motho ya nang le COVID-19

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Ho na le motho ya nang le tshwaetso ya COVID-19 lapeng. Ke lokela ho etsang haeba ke ngongorehile ka polokeho ya ngwana wa ka?

Ha bana ba tshwaeditswe ke vaerase ya COVID-19, hangata ha ba kule hampe jwaloka batho ba baholo.

Leha ho le jwalo, bana ba bang ba ntse ba ka kula hampe ka lebaka la COVID-19, haholoholo haeba ba kgathatswa ke ho kula ho hong ha nako e telele jwaloka kgaello ya phepo, TB, HIV, asthma le mafu a mang a  ka sefubeng.

Haeba ngwana wa hao a kula, ho ka etsahala hore o tshwerwe ke COVID-19 kapa ke lefu le leng feela.

Haeba o ngongorehile:

  • Haeba o nahana hore ho hlokahala thuso e potlakileng, founela ambolense. Ba bolelle hore ngwana wa hao o ne a atamelane le motho ya nang le tshwaetso ya COVID-19.
  • Haeba ngwana wa hao o kgathatswa ke ho kula ha nako e telele, letsetsa tleliniking kapa ngakeng bakeng sa ho fumana keletso.
  • Haeba haesale ngwana wa hao a phetse hantle, letsetsa tleliniking kapa sepetle bakeng sa ho fumana keletso.
  • Haeba ho hlokahala hore ngwana wa hao a ye tleliniking kapa ngakeng, o lokela ho felehetswa ke motho e moholo ya se nang tshwaetso ya COVID-19 mme ba latele melawana yohle ya polokeho.
    • Motho ya feleheditseng ngwana o lokela ho bolella basebeletsi ba tsa bophelo bo botle hore ngwana o ne a atamelane le motho ya nang le COVID-19.
    • Motho enwa o lokela hore a be a rwetse maske. Haeba ngwana a le ka hodimo ho dilemo tse pedi le yena o lokela ho rwala maske.
    • Ho ka ba molemo hore ho be le motho ya tla dula le ngwana haeba ho etsahala hore a amohelwe sepetlele. Haeba a le siyo, motswadi kapa mohlokomedi o lokela ho nka dinomoro tsa mohala tsa wate eo ngwana a leng ho yona.

O ka boela wa letsetsa nomoro ya mahala ya COVID-19 bakeng sa ho fumana thuso le keletso (0800 029 999 / 0800 111 132).