Categories
Physical Health Sepedi

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Bana bao ba bilego hleng le batho ba go ba le kokwanahloko ya COVID-19

Ge bana ba ka tshwaetšwa ka twatši, gantši ba swarwa ke COVID-19 ya kgabagareng go fapana le batho ba ba golo.

Bana ba bangwe ba ka lwala kudu ka ge ba swerwe ke COVID-19, kudu boa ba sa itekanela go swana le ge ba e na le phepompe, bolwetši bja mafahla (TB), twatši ya HIV, asema le a mangwe malwetši a kgara re akaretša le malwetši a khoroniki.

Ge ngwana wa gago a ka lwala, e ka ba e le COVID-19 goba mathata a mangwe a tša maphelo. Ge o tshwenyegile:

  • Ge o nagana gore ke taba ya tšhoganetšo, ikgokaganye le ba ampulentshe ka mogala o ba botše gore ngwana yo o bile kgauswi le motho yoo a swerego ke COVID-19.
  • Ge ngwana wa gago a na le malwetši a šoro a khoroniki, ikgokaganye le ba kliniking ya geno goba ngaka ka mogala go hwetša maele.
  • Ge ngwana wa gago e be a itekanetše mmeleng, ikgokaganye le ba kliniking ya geno ka mogala mabapi le tshedimošo.
  • Ge ngwana wa gago a gapeletšega go ya bookelong, motho yoo a itekanetšego a se a swarwa ke COVID-19, o swanetše go iša ngwana yoo bookelong ka fase ga tšhireletšo le go latela melao ya go itšhireletša.
  •  Motho yoo o swanetše go botša ba tša maphelo gore ngwana yoo o bile kgauswi le motho yoo a swerego ke COVID-19.
  • Motho yoo o swanetše go apara maseke. Ge ngwana yoo a le ka godimo ga mengwaga ye 2 o swanetše go apara maseke.

 Go kaone ge go ka ba le motho yoo a dulago le ngwana bookelong. Ge motho yoo a ka šalago le ngwana a se gona, bahlokomedi ba swanetše go hwetša dinomoro tša mogala tša kantorong yeo ngwana a amogetšwego go yona. O ka letšetša nomoro ya mahala ya tšoganetše COVID-19 mabapi le thušo le tshedimošo. (0800 029 999 / 0800 111 132).