Categories
PIP Sepedi

What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Phetelo ya twatši

Naa masea le bana ba ka tsena ke covid-19?

Ee, bana ba ka tsena ke COVID-19, EUPŠA ga se gantši go bapetšwa le ba bagolo.Tšeo ke ditaba tše botse!

Naa ngwana wa ka a ka mphetetša ka covid-19?

Go a kgonega, EUPŠA ga se kudu go bapetšwa le ge motswadi a fetetša ngwana ka twatši. Ke ditaba tše botse!