Categories
Sesotho

Ho sebetsana le dikgoka tsa malapeng nakong ya COVID-19

Coping with family violence during COVID-19

Ho ba lapeng nakong ya COVID-19 ho ka baka keketseho ya dikgoka ho basadi le bana. Haeba sena se etsahala ho wena, maele ke ana a ka o thusang:

  • E ba le moralo wa polokeho. Etsa hore founu ya hao e dule e tletse e na le moya. Kenya dinomoro tsa tshohanyetso founung. E ba le mokotlana

 wa tshohanyetso. Jwetsa bana ba hao ka moralo ona.

  • O ka kopa taelo ya tshireletso  sepoleseng.
  • Ho itlhokomela. Robala ho lekaneng, e ja ka nepo, ikwetlise. Etsa se tla o thusa ho fedisa kgatello ya kelello.
  • Hokahana le metswalle, ba lelapa, sehlopha sa tshehetso kapa moeletsi ka inthanete kapa mohala
  • Hopola – o tshwanetse ho bolokeha. Ke tokelo ya hao.

Dinomoro

(Dula o letsa kaha di ka ba maphathephathe)

  • Batho ba Lwantshang Tlhekefetso ya Basadi (POWA) www.powa.co.za mohala: 0800 029 999
  • Tears Foundation www.tears.co.za letsetsa o bua *134*7355# kapa  010 590 5920
  • Mohala wa Lifeline’s Domestic Violence 0800 150 150
  • Rape Crisis 021 447 9762
  • Sehlopha sa Afrika Borwa sa Tetebelo le Letshoho (SADAG) www.sadag.org – se na le mehala e mengata ya thuso 0800 21 22 23 kapa 0800 456 789 kapa 0800 20 5026 le tse ding