Categories
Sesotho

Ho sebetsana le kgatello ya kelello jwaloka mme nakong ya COVID-19

Coping with stress as a mother during COVID-19

Jwaloka mme, o ka nna wa ba le kgatello e matla ya kelello le dingongoreho nakong ya COVID-19. Maele a ka o thusang ho sebetsana le kgatello ya kelello ke ana nakong ena. O ka e etsa ntho ena!

  1. Lemoha, bolela le ho amohela maikutlo a hao. Ke dikarabelo tse tlwaelehileng maemong a sa tlwaelehang.
  2. Fokotsa nako eo o shebellang ditaba ka yona haeba di o bipetsa.
  3. Thola dinnete mehloding e tshepahalang feela. Ditaba tsa leshano di ngata.
  4. Etsa ntho tse bonolo hore o se nahane ka maemo a renang.
  5. Kopa tshehetso ho ba lelapa, metswalle kapa moeletsi.
  6. Haeba o kgona, ho thusa ba bang nakong ena ho ka etsa o ikutlwe betere.

Dinomoro

(Dula o letsa kaha di ka ba maphathephathe)

  • Sehlopha sa Afrika Borwa sa Tetebelo le Letshoho (SADAG) www.sadag.org – se na le mehala e mengata ya thuso 0800 21 22 23 kapa 0800 456 789 kapa 0800 20 5026 le tse ding
  • Lifeline general 0861 322 322 le AIDS Helpline 0800 012 322
  • Childline 0800 055 555