Categories
Sesotho

Ho sebetsana le tetebelo, letshoho le bokgoba nakong ya COVID-19

Coping with depression, anxiety and addictions during COVID-19

Nakong ya COVID-19, batho ba seng ba ntse ba phela ka tetebelo, letshoho kapa bokgoba ba ka ikutlwa maemo a bona a mpefala. Sena se a utlwahala.

 1. Haeba o nwa  meriana, o seke wa e tlohela ntle le ho bua le ngaka ya hao
 2. Haeba o na le moeletsi, etsa matsapa a ho buisana ka founu kapa inthanete
 3. Haeba o se na moeletsi, mme o sa ikutlwe hantle, letsetsa mohala wa thuso –sheba ka tlase mona
 4. Phenya inthanete bakeng sa thuso
 5. Hopola hore tahi kapa dithethefatsi di ka mpefatsa maemo kamora moo
 6. Fumana tshehetso. Kopa motho e mong a tle ho dula le wena. Kapa ikopanye le metswalle le ba lelapa ka inthanete kapa mohala.
 7. Itlhokomele. O seke wa ikahlola. O ka hlola sena.

Dinomoro

(Dula o letsa kaha di ka ba maphathephathe)

 • Sehlopha sa Afrika Borwa sa Tetebelo le Letshoho (SADAG) www.sadag.org – se na le mehala e mengata ya thuso 0800 21 22 23 kapa 0800 456 789 kapa 0800 20 5026 le tse ding
 • Lifeline general 0861 322 322 and their AIDS Helpline 0800 012 322
 • SANCA for Alcohol and Drug problems WhatsApp line 076 535 1701 
 • Childline 0800 055 555