Categories
Physical Health isiXhosa

Ingaba ndingaqhubeka ukuya ekliniki ngexesha ndikhulelwe?

Should I still go to the clinic for antenatal appointments?

Ewe. Oomama abakhulelweyo kufuneka baqhubeke besiya kumadinga wabo acwangcisiweyo angexesha lokukhulelwa. Nxiba ilaphu lokogquma iimpumlo nomlomo. Xa ufika kwelo ziko, uza kubuzwa imibuzo malunga ne-COVID-19, uhlolwe izinga lakho lobushushu uze ucelwe ukuba usebenzise isibulali zintsholongwane ezandleni. Abo mama baneempawu,  (umkhuhlane, unkonkonko, izihlunu eziqaqambayo, umqala ubuhlungu, ubunzima bokuphefumla) baza kukhathalelwa kwigumbi elibucala yaye navavanywe. Ukuba uneempawu ezimbi, umzekelo, umkhuhlane okwiqondo eliphezulu okanye unzinyelwe kakhulu kukuphefumla, ungalaliswa esibhedlele okanye uthunyelwe esibhedlele okanye ucelwe uzibhekelise ebantwini ekhaya lo gama ulinde iziphumo zovavanyo lwe-COVID-19.