Categories
Physical Health isiXhosa

Ingaba oomama abakhulelweyo basemngciphekweni ophezulu we-COVID-19?

Are pregnant women at greater risk of getting COVID-19?

Ngokubanzi, oomama abakhulelweyo bangathi bafumane “umkhuhlane” wokutshintsha kwamaxesha onyaka lula, yaye banganeempawu ezimbi kakhulu zezigulo ezifana nomkhuhlane. Amagosa ezempilo akhuthaza izitofu zomkhuhlane koomama abakhulelweyo kodwa akukaziwa ukuba i-COVID-19 imbi kakhulu na koomama abakhulelweyo. Kweli xesha, akukho thintela wayo. Ukuba unazo naziphi na izigulo  ezifana nesifo sephepha TB, isifo sentliziyo, isandulela sikagawulayo [HIV] okanye isifo seswekile ungaba semngciphekweni kakhulu.